En vandring i Fagerhult

Fagerhult var en bondby fram till mitten av 1970-talet. De öppna markerna användes som åker, äng och betesmark. När vi kom hit 2003 var mycket av marken igenvuxen med buskar och träd. Vi lät röja bort det mesta och skaffade sen får och getter för att behålla hagarna öppna.

Naturen i Fagerhult är typiskt småländsk, även om byn ligger i Östergötland. Fram till 1500-talet tillhörde Kinda härad, som Fagerhult ligger i, Småland. Landskapet består av små åkerlyckor, ängar, hagar och sankmarker. Bönderna har odlat rovor, potatis, havre och korn på de små åkrarna och i stor utsträckning levt på animaliska produkter som ägg, mjölk och smör. Variationen i vegetation och markförhållanden betyder att det finns en stor mångfald både när det gäller växter och djur.

Djurlivet

Förutom tamdjuren, får, getter och höns, är det främst fåglarna som man blir uppmärksam på. (Vi bortser då från gäddorna och abborrarna i sjön.)

Några fåglar finns hela året. Om du går ner i hassellunden som finns till vänster om ängen som sluttar från det övre huset ner mot sjön kommer du åtminstone vår och sommar att höra många sorters fåglar. Det är korpar, hackspettar, entitor m fl. På vårvintern börjar talgoxarna och att sjunga i februari. I mars hoar ugglorna, sen en dag hörs enkelbeckasinens säregna ljud som gett den det folkliga namnet ”himlageten” och snart hör vi gökens koko.

Växterna

Det typiska för Fagerhult är förstås ängsblommor och  örter, både de som finns överallt och de som växer bäst där det betar djur. Från början skaffade vi djur för att hålla landskapet öppet.

Vandringen

Du kan gå var du vill i hagarna så länge du stänger grindarna efter dig. Men eftersom det kan vara svårt att veta var man ska gå har vi gjort ett förslag på en runda där man får se lite olika naturtyper, se olika växter, höra olika fåglar.  Om du upptäcker växter eller hör fåglar som inte finns med i den här beskrivningen är vi tacksamma om du berättar för oss.

Vandringen börjar på den lilla vägen som går ner till höger om Karins hus, under det stora körsbärsträdet. Efter 10 meter går du in genom grinden till höger. Här finns det ibland några barnvänliga får och getter. Ge genom hagen åt väster, i samma riktning som du startade och gå genom grinden som finns i stängslet här. Fortsätt i samma riktning, med stängslet på vänster sida, en bit uppåt backen. Du går nu på en väg som användes av bönderna till helt nyligen. Som du ser är den uppbyggd över sänkan med stenar i kanterna. Till höger, 10 meter bort, finns resterna av gårdssmedjan. I Fagerhult som i många byar och gårdar hade man en egen smedja för att göra enklare smidesarbeten, som spik och beslag, och för att kunna reparerar järnsaker som gick sönder. Smedjan låg en bit från de andra husen för att inte gnistor skulle antända husen. När du gå en stund till ser du uppe i backen till höger att man har lagt ett lager av stenar i slänten. Syftet var att utnyttja marken bättre; genom att göra den lilla muren fick man några kvadratmeter jämn mark ytterligare att använda som åker.

Den väg du går på fortsätter upp till grusvägen som gjordes för 40 år sen. Tidigare fortsatte den väg du går på upp i skogen till en lycka, alltså en liten åkerlapp, längre in i skogen. Om man går dit och har tur kan man hitta resterna av en gammal gärdsgård med grind.

När du är kanske 20 meter från backens krön svänger du åt höger. Stenarna på vänster sida kommer från vägbygget. Längst bort bland de stora stenarna ligger en gammal grindstolpe.

Gå genom hagen med stängslet på vänster sida till du kommer fram till ett stängsel som korsar din väg. Du ser stenrösen på ängen. De har lagts där av strävsamma bönder som har flyttat undan stenar som låg i vägen för plog och lie.

Gå genom grinden som är ett par meter från ytterstängslet och gå sen framåt i samma riktning. Detta är gammal hag- och åkermark med odlingsrösen lita varstans, en del små, andra stora och väl upplagda. Utanför stängslet till vänster ser det ut på ungefär samma sätt bortsett från att det finns fler och högre träd. Den marken var tidigare också odlingsmark och tillhörde gårdarna i Fagerhult.

Fortsätt till nästa grind. Precis före den, till vänster finns ett långsträckt stenröse. Det finns sådana på flera ställen i Fagerhult; de har antagligen lagts upp som början till stengärdsgårdar som kunde kompletteras med gärdsgårdar i trä. I det här röset finns det en källa och tidigare har det här funnits en pump. Vissa dagar kan man höra vattnet porla inuti stenröset.

När du gått genom grinden kommer du in i hagen där solcellspanelerna står. De är 200 och producerar knappt 50 000 kilowattimmar om året. Det är lite mer än vi använder så vi säljer en del.

Gå fram till grinden som är i stängslet till höger om solcellerna och gå över den ängen. Då kommer du fram till en bäck som, så som den ser ut nu, är ett grävt dike som avvattnar skogen bakom solcellerna. När den grävdes gjorde den säkert också en del sanka områden på ängarna där du går odlingsbara.

Gå över bron och in i nästa hage. Här är ett granbestånd till vänster. Om du redan nu vill välja julgran åt dig kan du sätta ett märke i vilken du vill så tar vi ner den några veckor före jul och så kan du hämta den på gårdsplanen.

I den här hagen är det en fin kulle där man kan sätta sig och fika. Det ligger flera nerfallna träd, bland annat en oxel. Vi låter dem ligga eftersom döda träd är viktiga för insekter och mossor och dem i sin tur för fåglar. På vårvintern hör man ofta titt it här.

Ta av till höger på den här ängen och gå ut genom grinden till gräsvägen. Här går det att komma utanför stängslet som går runt Fagerhult om du går till vänster och öppnar den stora grinden.

På den här vandringen ska du gå rakt över gräsvägen och genom den stora grinden till hagen mitt emot. Här är det en stor äng med ofta högt gräs på sommaren. Du kan gå rakt fram genom gräset eller lite till vänster uppe på den lilla kullen. Här växer det mycket tallar och enar och här är också bra platser för att sitta ner och fika.

Efter midsommar växer det på den här ängen, på ängen rakt fram och på ängen till höger både nattviol och jungfrulin. De är karakteristiska för betad mark och har kommit tillbaka sedan våra får och getter började beta här.  

Gå fram till nästa stängsel, genom grinden och rakt fram. Om du stannar till här kommer du hela året att kunna höra olika fåglar. Många av dem finns i hasseldungen som är rakt fram och i de stora träden som växer här.

Gå genom grinden. Som du märker har du nu lämnat odlingsmarken. I den här dungen finns det förutom många hasselbuskar flera stora ekar och aspar. Om getterna äter rejält med hassel kommer de att skapa en ekhage, en typiskt östgötsk betesmiljö.